Zavlažovacie systémy

K zdravému vývinu záhradných rastlín je nevyhnutne potrebné zavlažovanie, ktoré má doplniť prirodzenú vlahu. Podnebie Maďarska je suché kontinentálne, ročný úhrn zrážok sa pohybuje na úrovni 500–700 mm. Rozloženie zrážok počas roka je nerovnomerné, najviac zrážok spadne počas zimy, teda mimo vegetačného obdobia rastlín vrátane trávnika. Z toho vychádza, že okrem ihličnanov a vždyzelených rastlín ostatné rastliny nedokážu využívať túto vlahu.
Najväčšiu časť rastlinstva v záhrade tvorí trávnik, priemerná denná vlahová potreba trávnika je 3–4 mm. Prirodzené zrážky predstavujú menej ako tretinu dennej vlahovej potreby, navyše rozloženie zrážok  je nerovnomerné. Najmenej prší cez leto, kedy so zvyšovaním teploty sa zvyšuje aj vlahová potreba rastlín.

            Z uvedených faktorov jednoznačne vyplýva, že ak chceme mať zdravé a silné rastliny, počas vegetačného obdobia treba doplniť chýbajúce zrážky zavlažovaním.                                                                                                                                                            


Prednosti závlahových systémov

  • Vďaka pravidelnému zavlažovaniu rastliny dostávajú potrebné množstvo vlahy, preto sa vyvíjajú rýchlejšie, sú zdravšie a odolnejšie.
  • Šetríme vodou, lebo záhrada sa zavlažuje iba vtedy, keď je to potrebné (je možné ručne nastaviť podľa vlastných potrieb).
  • Keďže dôkladne poznáme špecifiká závlahového systému (PLÁN), dopredu poznáme aj množstvo spotrebovanej vody a takto môžeme dopredu vypočítať náklady.
  • Systém funguje automaticky, tým ušetríme čas.
  • Keďže sa záhrada zavlažuje neskoro večer alebo v skorých ranných hodinách, môžeme ju cez deň nerušene používať.

 

Plánovanie

Plánovanie závlahového systému vyžaduje dôkladné vedomosti z oblasti techniky a hydrauliky, preto projektovanie automatického závlahového systému i jeho inštaláciu by sme mali zveriť do rúk odborníka. Správnynávrhje najdôležitejším predpokladompresprávnefungovanie každéhozávlahového systému, a treba počítať aj so špecifikami terénu a podmienkami fungovania systému. Odborníkom vypracovaný projekt je zárukou, že sa predíde prípadným problémom a dodatočným nákladom, ktoré by vznikli neodborným projektovaním. Navrhovať si závlahový systém svojpomocne sa neoplatí.
            Projektovanie sa začína obhliadkou záhrady. Počas bezplatnej obhliadky sa vyhotoví situačný nákres s rozmermi pozemku, s pozičným nákresom objektov a rastlinstva. Označuje sa miesto zdroja vody a prívodu elektrickej energie, ako aj riadiacej  jednotky. Ujasnia sa nároky majiteľa, vyznačia sa časti pozemku, ktoré sa majú zavlažovať. Je taktiež dôležité zistiť parametre zdroja vody.
            Ak nám zveríte aj inštaláciu systému, závlahový projekt vypracujeme bezplatne. Súčasťou projektu je aj vyznačenie miesta zdroja vody, resp. čerpadla, jeho technické parametre, rozmiestnenie postrekovačov a potrubných rozvodov a šácht, ich rozmery. Projekt obsahuje aj ručne vyhotovený výkres závlahového systému v požadovanej mierke. Na základe projektu sa vypracuje podrobný rozpočet a technický popis.

Inštalácia závlahového systému

1. Vyznačenie rozmiestnenia potrubných rozvodov, hadíc a postrekovačov
2. Výkopové práce, uloženie potrubia, montáž rozvodového systému vody
3. Montáž postrekovačov, osadenie a nastavenie trysiek, inštalácia automatických výpustných ventilov
4. Montáž magnetických ventilov a rozvodov
5. Montáž kvapkových hadíc
6. Montáž a zapojenie riadiacej (ovládacej) jednotky
7. Spustenie závlahového systému

Údržba

Údržba zahrňuje dve hlavné činnosti: zazimovanie systému a jeho následné spustenie začiatkom jari. Koncom jesene po skončení sezóny je potrebné odvodniť závlahový systém, takto ho možno chrániť pred poškodením mrazom. Najjednoduchším spôsobom odvodnenia je gravitačná metóda, keď pomocou vmontovaných výpustných ventilov sa prebytočná voda vypúšťa zo systému. Ak to nie je možné, na odvodnenie sa musí použiť stlačený vzduch z kompresora. Kompresor sa napája na systém a pomocou vysokotlakového vzduchu sa voda odstráni zo systému. Okrem odvodnenia sa vypne aj riadiaca jednotka, netreba ho však odpojiť (takto sa zachovávajú nastavené parametre).
            Na jar pred závlahovou sezónou znovu spustíme systém. To znamená, že sa zapne riadiaca jednotka, prekontroluje sa systém (či sú výpustné ventily uzavreté), zapne sa zdroj vody (čerpacia stanica), vyčistí sa filter a kontroluje sa dažďový senzor. Vyskúša sa fungovanie systému, pričom sa kontroluje celý rozvodový systém a keď je to potrebné, nastavia sa trysky. Nakoniec sa nastaví príslušný závlahový program.

ZÁRUSKA

Na závlahové systémy spoločnosť Háromtölgy 2003 Kft. poskytuje záruku 24 mesiacov.